رئیس شبڪه بهداشت ودرمان شهرستان ڪوه چنار با اعلام آخرین وضعیت مبتلایان وفوتی های ڪرونایی شهرستان (۲۲۰۰ نفر مثبت و۵۹ نفر فوتی)، زنگ خطر موج چهارم همه گیری ڪرونا در شهرستان ڪوه چنار را بصدا در آورده واز ڪلیه همشهریان گرامی درخواست ڪرد به بدلیل شیوع بالای ڪرونا درشهرستان ڪوه چنار ڪه ناشی از سهل […]

رئیس شبڪه بهداشت ودرمان شهرستان ڪوه چنار با اعلام آخرین وضعیت مبتلایان وفوتی های ڪرونایی شهرستان (۲۲۰۰ نفر مثبت و۵۹ نفر فوتی)، زنگ خطر موج چهارم همه گیری ڪرونا در شهرستان ڪوه چنار را بصدا در آورده واز ڪلیه همشهریان گرامی درخواست ڪرد به بدلیل شیوع بالای ڪرونا درشهرستان ڪوه چنار ڪه ناشی از سهل انگاری مردم، حضور در تجمعات، عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ڪاهش استفاده همگانی از ماسڪ و ورود مسافران از شهرهاواستان های مجاور با وضعیت قرمز می باشد وهمچنین افزایش موارد بستر ی بدحال وپر بودن ظرفیت بیمارستان ها از همشهر یان گرامی درخواست نمود ڪه همچون گذشته با احساس مسئولیت همگانی و قرنطینه خانگی از برگزاری هر گونه تجمعی وحضور در اماڪن شلوغ خودداری نموده به مدت دو هفته داوطلبانه و مسئولانه نسب به قرنطینه خانگی وپیگیر ی مراقبت ودرمان بیماران وجلوگیری از انتشار بیشتر بیماری اقدام نمایند.