مونوگرافی یکی از فنون تحقیق در علوم اجتماعی است که به آن تک نگاری هم می گویند و پدیده های اجتماعی جوامع کوچک را به صورت ژرف و همه جانبه بررسی می کند با استفاده از این روش می توان به مطالعه ی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و آداب و رسوم روستاها پرداخت در کتاب مونوگرافی […]

مونوگرافی یکی از فنون تحقیق در علوم اجتماعی است که به آن تک نگاری هم می گویند و پدیده های اجتماعی جوامع کوچک را به صورت ژرف و همه جانبه بررسی می کند با استفاده از این روش می توان به مطالعه ی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و آداب و رسوم روستاها پرداخت در کتاب مونوگرافی روستای چکک بنده کار را فراتر برده و تمام اطلاعات از زمان سنگ بنای این روستا تا به الان و حتی اولین کسانی که سنگ بنای روستا را گذاشته همراه با شجره نامه ی آنها ذکر شده است.
چنانچه عزیزانی در سرتاسر کوهمره نودان و شهرستان کوهچنار متقاضی نوشتن چنین کتابی به منزله ی شناسنامه ای برای روستایشان باشند در خدمت هستم.

عباسی، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی از دانشگاه شیراز