فرا رسیدن هفته تربیت بدنی را به ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ڪوه چنار حسین طهماسبی، جامعه ورزشی شهرستان ڪوه چنار ، به ویژه ڪارڪنان اداره ورزش و امور جوانان و تمامی ڪسانی ڪه در پیشبرد ورزش شهرستان سهمی را بر عهده دارند، تبریڪ عرض می نماییم. نام گذاری هفته تربیت بدنی و […]

فرا رسیدن هفته تربیت بدنی را به ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ڪوه چنار حسین طهماسبی، جامعه ورزشی شهرستان ڪوه چنار ، به ویژه ڪارڪنان اداره ورزش و امور جوانان و تمامی ڪسانی ڪه در پیشبرد ورزش شهرستان سهمی را بر عهده دارند، تبریڪ عرض می نماییم.

نام گذاری هفته تربیت بدنی و ورزش، مجالی برای اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است.
بی شڪ ورزش شهرستان ڪوه چنار، با توجه به ظرفیت ها و سرمایه انسانی جوان، مستعد و بالنده، از زمینه های بسیار خوبی برای رشد و تعالی بیشتر برخوردار است و با برنامه ریزی های مناسب و انجام سرمایه گذاری و حمایت های لازم، می توان شاهد حضور پر رنگتر و درخشش بیشتر ورزشڪاران غیور شهرستان ڪوهچنار در عرصه رقابت های ملی و بین المللی گردید.

ورزش به عنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی، نقشی اساسی و بنیادی، در زندگی امروز دارد. وموجب رمز سلامت، تندرستی و پویایی است و توسعه آن، ارتقاء سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ،ورزش و تربیت بدنی به عنوان یڪ پدیده تربیتی سازنده و مفید در غنای فرهنگی جامعه حائزه اهمیت است و بر این اساس وسیله ای برای رشد وجودی و ڪمال انسان و عامل همبستگی اجتماعی و انتقال فرهنگ ها و ارزش ها محسوب می شود. از این منظر ورزش هیچگاه محدود به زمان و مڪان نبوده و باید شرایطی فراهم شود تا با نهادینه شدن فرهنگ ورزشی، این مهم به عنوان یڪ اصل و نیاز اساسی، مورد اهتمام همه خانواده ها و تڪ تڪ اقشار جامعه، قرارگیرد.

همچنین فرارسیدن هفته تربیت بدنی را به ڪلیه دست اندرڪاران امر تربیت بدنی و ورزش، مربیان، ورزشڪاران، داوران، پیشڪسوتان، قهرمانان ورزشی وڪلیه حامیان ورزشی شهرستان ڪوهچنار تبریڪ عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون جامعه ورزشی این شهرستان را مسئلت می نمایم. و از همه عزیزان و مسئولینی ڪه در احداث اماڪن ورزشی پیگیری و تلاش نمودند تقدیر می نماییم.

شهرداری و شورای اسلامی شهر نودان