شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نودان با حضور در اداره آبفا بخش ڪوهمره نودان انتصاب وی را بعنوان رییس اداره آبفا بخش ڪوهمره نودان تبریڪ گفتند به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت اعضای شورای اسلامی و شهردار نودان با حضور در اداره آبفا ، انتصاب مهندس اژدری بعنوان ریاست […]

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نودان با حضور در اداره آبفا بخش ڪوهمره نودان انتصاب وی را بعنوان رییس اداره آبفا بخش ڪوهمره نودان تبریڪ گفتند

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت اعضای شورای اسلامی و شهردار نودان با حضور در اداره آبفا ، انتصاب مهندس اژدری بعنوان ریاست اداره آبفا بخش ڪوهمره نودان تبریڪ گفتند.

شهردار و شورای اسلامی شهر نودان استقلال اداره آبفا را یڪ اقدام میمون و مبارڪ و خدمات به ڪل بخش ڪوهمره نودان را یڪ افتخار برای ڪل مجموعه بخش و شهر نودان تلقی ڪردند.

خیاط شهردار نودان همڪاری و هماهنگی و تعامل با اداره آبفا ڪه بعلت ادغام آبفا شهری و روستایی ، خدمات آبرسانی به ڪل بخش ڪوهمره نودان را پوشش خواهد داد در دستور ڪار مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری عنوان ڪردند.

شهردار نودان و اعضای شورای اسلامی شهر نودان توسعه شبڪه معابر جدید در شهر نودان ، توسعه شبڪه محدوده مجتمع اداری تا ڪارخانه یخ ، تعویض شبڪه های فرسوده ، تجهیز ڪامل اداری اداره آبفا مستقل بخش ڪوهمره نودان ، نصب سیستم اتوماسیون اداری متصل به خدمات دولت ، رفع مشڪل سرریز مخزن آب آشامیدنی نودان ، تڪمیل حفاظت فیزیڪی چاه شماره یڪ و دو و مخزن مشترڪ نودان و چڪڪ ، و تجهیز خودرو و انبار تجهیزات اتفاقات و سیستم ڪلر زنی و جذب و بڪارگیری نیروی انسانی برای انجام خدمات آبرسانی و موارد اتفاقاتی بخش ڪوهمره نودان مورد تاڪید قرار دادند.

مهندس اژدری ضمن تقدیر از حضور گرم اعضای شورای اسلامی و شهردار نودان از همڪاری و تعامل مسئولین شهر نودان در مدت تصدی مسئولیت خود در آبفا شهری تقدیر و تصدی مسئولیت جدید را توفیقی برای خدمت به بخش ڪوهمره نودان عنوان ڪردند.

اژدری افزود : با همڪاری مسئولین بخش و شهر نودان عزم جدی برای تجهیز ڪامل اداره ابفا و خدمات ارزنده و شایسته مردم بخش ڪوهمره نودان و رفع مشڪلات در حوزه آبرسانی دارند .

وی از اختصاص یڪ دستگاه تانڪر آبرسانی به اداره ابفا بخش ڪوهمره نودان خبر داد.

اژدری در خصوص تجهیز اداره آبفا و خدمات به مردم عزیز و رفع مشڪلات و مواردی ڪه شهردار و شورای اسلامی ذڪر ڪردند قول پیگیری و اقدام دادند.

خیاط شهردار نودان همچنین از پرسنل زحمتڪش اداره آبفا برادران حسین سیاوشی ، ایوب خواجه و زحمات گذشته برادر عزیزی تقدیر نمودند.

شهردار نودان اقدام بزرگ مهندس نوذری وزیر اسبق نفت جمهوری اسلامی ایران را در آبرسانی در قالب پروژه بزرگ سلمان به دهستان دشت برم و برخی از روستاهای بخش ڪوهمره نودان و اخذ مجوز و حفر جاهای آهڪی شماره یڪ و دو نودان ڪه آبرسانی بسیار مطلوب به شهر نودان و روستای چڪڪ پوشش میدهد را ستودند و برگ زرینی برای بخش ڪوهمره نودان رقم زدند.

مهندس اژدری نیز اقدام مهندس نوذری را یڪ اقدام تحول زا و چشمگیر در حوزه آبرسانی بخش ڪوهمره نودان ذڪر ڪردند.